Gratis standard frakt inom EU för order över 250 €

Nyhetsbrev: 10% rabatt på din första registrering

0

din vagn är tom

Användarvillkor

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Ingående av kontrakt
 3. Uttag
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans och leveransvillkor
 6. Lagring
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer för kunden
 9. Inlösen av kampanjkuponger
 10. Inlösen av presentkort
 11. Tillämplig Lag
 12. Jurisdiktion
 13. Alternativ Tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1Dessa Allmänna villkor för företaget Conrad Hasselbach Shoes & Garment GmbH (nedan kallad "säljare") ska gälla för alla avtal som ingåtts mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "kund") och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens onlinebutik. Inkluderingen av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat avtalats.

1.2För avtal om leverans av kuponger gäller dessa villkor i enlighet med detta, om inte annat avtalats.

1.3En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet.

1.4En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig kapacitet som, när han avslutar en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) ingående av kontraktet

2.1Produktbeskrivningarna i säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2Kunden kan skicka erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens webbutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundvagnen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande kontraktserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen Avsluta beställningsprocessen. Dessutom kan kunden också göra erbjudandet via telefon eller e-post till Skicka säljare.

2.3Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom kundens mottagande av Orderbekräftelsen är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
 • genom att begära att kunden betalar efter beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen är tillgängliga, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden skickat erbjudandet och slutar med utgången av den femte dagen, som följer efter att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda period ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med resultatet att Kunden är inte längre bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, kommer betalningen att behandlas via betalningstjänstleverantören PayPal (Europe) S. 0 r.L. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, l-2449 Luxembourg (nedan kallat "PayPal"), med förbehåll för Paypals användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller-om kunden inte har ett PayPal-konto-med förbehåll för villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med hjälp av en betalningsmetod som erbjuds av PayPal i online-orderingsprocessen, förklarar säljaren nu godkännandet av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på paketet som avslutar orderprocessen.

2.5När du skickar ett erbjudande via säljarens online-orderformulär lagras kontraktstexten av säljaren efter avslutandet av kontraktet och skickas till kunden efter att ha skickats från sin order till textformulär (t.ex. e-post, fax eller brev). En extra tillgänglighet av kontraktstexten av säljaren är inte. Om kunden har ställt in ett användarkonto i säljarens webbutik innan han skickar sin beställning, arkiveras orderdata på säljarens hemsida och kan hämtas från kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto, med angivande av motsvarande inloggningsdata gratis .

2.6Innan du har bindande inlämnande av ordern via säljarens online-orderformulär kan kunden känna igen möjliga inmatningsfel genom attentive läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre detektering av inmatningsfel kan vara webbläsarens utvidgningsfunktion, med hjälp av vilken displayen förstoras på skärmen. Hans poster kan korrigera kunden i samband med den elektroniska orderprocessen så länge som det vanliga tangentbordet och musfunktionerna kan korrigeras tills det klickar på knappen som avslutar orderprocessen.

2.7För ingående av kontraktet är tyska och engelska språket tillgängliga.

2.8Orderbehandlingen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatisk orderbehandling. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahåller är tillämplig på orderbehandlingen, så att det e-postmeddelande som säljs av säljaren kan tas emot. I synnerhet, i användningen av spamfilter, måste kunden se till att alla tredje parter som säljs av säljaren eller av orderbehandlingen kan levereras e-post.

3) Återkallande rätt

3.1Konsumenterna är i princip en rätt till återkallande.

3.2Ytterligare information om uttagsrätten uppstår från återkallandet av säljaren.

3.3Återkallande rätt gäller inte för konsumenter som inte hör till en medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets slut och deras enda bostads- och leveransadress är utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för slutsatsen av kontrakt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1Om inte annat anges från produktbeskrivningen av säljaren är de angivna priserna totala priser som ingår i den lagstadgade momsen. Vid behov anges ytterligare leverans- och fraktkostnader separat i respektive produktbeskrivning.

4.2För leveranser i länder utanför Europeiska unionen, har ytterligare kostnader uppkommit i enskilda fall, som säljaren inte är ansvarig och att bära av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för pengaöverföring av kreditinstitut (t ex överföringsavgifter, valutakursavgifter) eller importskatter eller skatter (t ex tariffer). Sådana kostnader kan också uppkommer när det gäller pengarleverans om leveransen inte sker i ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen men från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3Betalningsalternativet / en vilja / kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik.

4.4Om förskottsbetalning överenskommits genom banköverföring, betalas betalningen omedelbart efter avtalets slut, förutsatt att parterna inte har kommit överens om.

4.5Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten & quot;Shopify Payments& quot;, betalningshantering sker via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Canal Grande Street lägre, Canal Grande Dock, Dublin, Irland (hädanefter "Rand"). De individuella betalningsmetoder som erbjuds via Shopify Payments kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik. Stripe kan använda andra betalningstjänster för att behandla betalningar, för vilka betalningstjänster kan krävas. särskilda betalningsvillkor gäller, som kunden kan informeras separat. Mer information om & quot;Shopify betalningar & quot; finns på Internet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de hämtbar.

5) leverans och leveransvillkor

5.1Om säljaren erbjuder att skicka varorna kommer leveransen att ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat avtalats. Vid bearbetning av transaktionen är leveransadressen som anges i säljarens orderbehandling avgörande.

5.2Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådrar sig till följd av detta. Detta gäller inte för kostnaderna för transporten om kunden effektivt utövar sin ångerrätt. Vid effektivt utnyttjande av ångerrätten av kunden gäller reglerna i säljarens avbokningspolicy för returkostnaderna.

5.3Om kunden agerar som entreprenör övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars utsetts att utföra sändningen. Om kunden agerar som konsument överförs risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i allmänhet endast till kunden när varorna överlämnas till kunden eller en auktoriserad mottagare. Med avvikelse från detta överförs risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna, även när det gäller konsumenter, redan till kunden så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra transporten, om kunden har informerat speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra transporten med kunden Säljaren har inte tidigare utsett denna person eller institution till kunden.

5.4Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren har ingått en konkret täckningstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa varorna. I händelse av otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av Kunden kommer att informeras om varorna omedelbart och ersättningen återbetalas omedelbart.

5.5Om säljaren erbjuder varorna för insamling kan kunden hämta de beställda varorna inom de Öppettider som säljaren anger på den adress som säljaren anger. I detta fall debiteras inga fraktkostnader.

5.6Kuponger tillhandahålls kunden enligt följande:

 • via e-post
 • per post

6) behållande av titel

Om säljaren gör en förskottsbetalning förbehåller han sig äganderätten till de levererade varorna tills det förfallna köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) ansvar för fel (garanti)

7.1Om inte annat anges i följande föreskrifter gäller bestämmelserna i det lagstadgade ansvaret för fel. Avvikande från detta gäller följande för kontrakt för leverans av varor:

7.2Fungerar kunden som entreprenör,

 • har säljaren valet av typ av efterföljande prestanda;
 • för nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leverans av varorna;
 • när det gäller begagnade varor är rättigheter och fordringar på grund av fel uteslutna;
 • preskriptionstiden börjar inte igen om en ersättningsleverans sker inom ramen för ansvaret för fel.

7.3Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte

 • för skadeståndsanspråk och ersättning för kundens utgifter,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt dolde defekten,
 • för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och har orsakat sin defekt,
 • för eventuell befintlig skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, för kontrakt för leverans av varor med digitala element.

7.4Dessutom påverkas inte de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad rätt till nyttjanderätt för företagare.

7.5Om kunden agerar som en Handlare i den mening som avses i 1 HGB, är han föremål för kommersiell inspektion och anmälningsskyldighet i enlighet med 377 HGB. Om kunden inte uppfyller de anmälningsskyldigheter som regleras där, ska varorna anses vara godkända.

7.6Om kunden agerar som konsument uppmanas han att klaga till leverantören om levererade varor med uppenbar transportskada och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer för kunden

8.1Om säljaren enligt kontraktets innehåll inte bara är skyldig att leverera varorna utan också att bearbeta varorna enligt vissa specifikationer från kunden, måste kunden förse säljaren med allt innehåll som krävs för bearbetning, såsom texter, bilder eller grafik i filformat, formatering, bild och filstorlekar som anges av säljaren och ge honom nödvändiga nyttjanderätter för detta. För upphandling och förvärv av rättigheter till detta innehåll är kunden är ensam ansvarig. Kunden förklarar och tar ansvar för att han har rätt att använda innehållet som tillhandahålls säljaren. I synnerhet ska han se till att inga tredje parts rättigheter kränks, särskilt upphovsrätt, varumärke och personliga rättigheter.

8.2Kunden ersätter säljaren från krav från tredje part som de kan hävda mot säljaren i samband med en överträdelse av deras rättigheter genom avtalsmässig användning av kundens innehåll av säljaren. Kunden tar också på sig de nödvändiga kostnaderna för rättsligt försvar inklusive alla domstols-och advokatavgifter i det lagstadgade beloppet. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för överträdelsen. Kunden är skyldig att I händelse av krav från tredje part, att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt förse säljaren med all information som är nödvändig för granskning av fordringarna och ett försvar.

8.3Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att behandla beställningar om innehållet som tillhandahålls av kunden för detta ändamål bryter mot lagliga eller officiella förbud eller moral. Detta gäller särskilt tillhandahållande av innehåll som är antikonstitutionellt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, stötande, äventyrar Ungdomar och/eller förhärligar våld.

9) inlösen av kampanjkuponger

9.1Kuponger som utfärdas gratis av säljaren i samband med kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (nedan "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbutik och endast inom den angivna perioden.

9.2Kampanjkuponger kan endast lösas in av konsumenter.

9.3Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen, förutsatt att en motsvarande begränsning härrör från innehållet i kampanjkupongen.

9.4Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är klar. Efterföljande kvittning är inte möjlig.

9.5Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

9.6Varans värde måste motsvara åtminstone beloppet för kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.

9.7Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att reglera skillnaden.

9.8Kreditbalansen för en kampanjkupong betalas varken kontant eller ränta.

9.9Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

9.10Kampanjkupongen kan överföras. Säljaren kan betala med urladdningseffekt till respektive ägare, som löser in kampanjkupongen i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt försumlig okunnighet om respektive ägares icke-stödberättigande, juridiska oförmåga eller brist på representation.

10) inlösen av presentkort

10.1Kuponger som kan köpas via säljarens webbutik (hädanefter "presentkort") kan endast lösas in i säljarens webbutik, om inte annat anges i kupongen.

10.2Presentkort och återstående saldon för presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående krediter kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

10.3Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är klar. Efterföljande kvittning är inte möjlig.

10.4Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

10.5Presentkort kan endast användas för inköp av varor och inte för inköp av andra presentkort.

10.6Om värdet på presentkortet inte är tillräckligt för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att reglera skillnaden.

10.7Kreditbalansen för ett presentkort betalas varken kontant eller ränta.

10.8Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan betala med urladdningseffekt till respektive ägare, som löser in presentkortet i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt försumlig okunnighet om respektive ägares icke-stödberättigande, juridiska oförmåga eller brist på representation.

11) Tillämplig Lag

11.1Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för lagarna om internationellt köp av rörliga varor. För konsumenter gäller detta lagval endast i den utsträckning som det beviljade skyddet inte återkallas genom obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga hemvist.

11.2När det gäller den lagstadgade ångerrätten gäller dessutom inte detta lagval för konsumenter som inte tillhör någon medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostadsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

12) behörighetsort

Om kunden fungerar som en köpman, juridisk enhet av offentligrätt eller offentligrättsliga tillgångar, baserade på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är den exklusiva arbetsplatsen för alla tvister som härrör från det här avtalet om säljaren. Om kunden har sitt huvudkontor utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens kontor exklusivt behörighetsort för alla tvister som härrör från detta kontrakt om kontraktet eller påståenden kan hänföras från kontraktet för den professionella eller kommersiella verksamheten av kunden. Säljaren är dock under alla omständigheter berättigad att kalla domstolen på kundens huvudkontor.

13) Alternativ tvistlösning

13.1EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för den utomrättsliga lösningen av tvister som härrör från online inköp eller tjänstekontrakt som involverar en konsument.

13.2Säljaren är varken skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande innan en konsumentuppskattningsorgan.